Què és la innovació social?

 

nova entén la innovació social com la capacitat d’introduir, en la reflexió i en l’acció, aspectes nous que no s’han tingut en compte fins ara, per poder millorar la societat. nova aporta mirades, objectius, estratègies, metodologies, propostes, accions i avaluacions que ofereixen alternatives als sistemes socials, econòmics i polítics que necessiten ser repensats.

Per a nova la innovació social suposa arriscar-se i experimentar, buscar noves formes de plantejar la societat i el seu funcionament, trencar amb el que està establert i amb el rigor academicista, tot donant preeminència i impuls a noves propostes, sempre des de l’ètica, i amb l’objectiu de fer un món habitable per a tothom, més just, pacífic i sostenible.

Exemples d’innovacions socials al llarg de la història:

“Tota veritat passa per tres estadis. Primer, es ridiculitzada. Segon, és violentament oposada. Tercer, és acceptada com a evident”. Arthur Schopenhauer

 Moltes de les pràctiques o institucions que ara veiem com a normals, no fa gaire eren innovacions socials. Només per enumerar-ne algunes:

  • l’abolició de l’esclavitud
  • els sindicats
  • el cooperativisme
  • la seguretat social
  • les llars d’infants
  • la resistència noviolenta
  • el moviment d’objecció de consciència al servei militar
  • el moviment feminista
  • el moviment ecologista
  • el comerç just

Però, ara, en un moment de crisi de sistema global, la principal innovació social és la de generar alternatives a aquest sistema hegemònic, preponderant, violent, insostenible i estructuralment injust.

De fet, existeixen vàries maneres d’aproximar-se a la innovació social que considerem complementàries, però insuficients:

Social Innovation eXchange: la innovació social és el desenvolupament i la implementació de noves idees (productes, serveis i models) per donar resposta a les necessitats socials. Aquesta àmplia definició permet englobar innovacions associades a àrees tant diverses com el comerç just, l’ensenyament a distància o els horts urbans. La innovació social pot venir d’individus, de grups i d’associacions, i tant del tercer sector com dels mercats o dels estats. La distinció bàsica entre la innovació social i altres innovacions és que el que es produeix està impulsat per valors socials com a primer imperatiu, i no per l’apropiació privada del capital.

UpSocial: La innovació social és una forma de resoldre problemàtiques socials que s’ha de portar a la pràctica per transformar l’entorn. Els emprenedors socials pretenen la millora social a través de l’intercanvi de coneixement, recursos, aprenentatges i inspiració per fer innovacions socials a gran escala.

Institut d’Innovació Social d’ESADE: La innovació social suposa la transformació del món i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant el compromís de les organitzacions –tant del sector privat com no lucratiu- d’actuar des de criteris ètics, de sostenibilitat i responsabilitat. Concretament, és necessari desenvolupar la responsabilitat social de les empreses, la millora de la gestió de les organitzacions del tercer sector i la construcció de les relacions entre les empreses i el tercer sector.

Wikipedia en espanyol: El término innovación social se refiere a un proceso de creación, imposición y difusión de nuevas prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad. En la investigación sobre innovación, se habla de cómo innovaciones técnicas surgen de innovaciones sociales y al revés. También se habla de innovaciones sociales en concomitancia con innovaciones técnicas. De una forma controvertida se discuten preguntas como qué hace que una innovación sea una innovación social, si el bien para la sociedad constituye el criterio decisivo y cómo se puede definir este bien. Al contrario, existe una amplia concordancia que el término se refiere a innovaciones que tienen una relación directa con la búsqueda de soluciones para problemas y desafíos de la sociedad. Estas soluciones a menudo tienen que ver con nuevas formas de comunicación y cooperación. Actualmente, innovaciones sociales están adquiriendo una creciente importancia como un concepto central para las teorías de la sociedad y para la política.

Wikipedia en anglès: La innovació social es refereix a les noves estratègies, conceptes, idees i organitzacions que satisfacin les necessitats socials de tot tipus – de les condicions de treball i l’educació per al desenvolupament comunitari i de salut – i que s’estenen i enforteixen la societat civil. El terme té significats superposats. Pot ser utilitzat per referir-se als processos socials d’innovació, com ara els mètodes de codi obert i les tècniques. D’altra banda, es refereix a les innovacions que tenen una finalitat social – com el microcrèdit o l’ensenyament a distància. El concepte també pot estar relacionat a l’activitat empresarial social (l’esperit empresarial no és necessàriament innovador, però pot ser un mitjà d’innovació) i que també se superposa amb la innovació en les polítiques públiques i la governabilitat. La innovació social pot tenir lloc dins del govern, en el sector lucratiu, o en el sector sense ànim de lucre (també conegut com el tercer sector), o en l’espai entre ells. La investigació s’ha centrat en els tipus de plataformes que es necessiten per facilitar aquest darrer tipus d’innovació social en col·laboració i intersectorial. La innovació social està guanyant visibilitat dins dels cercles acadèmics.

Tags:Què fem

Col·laborem amb


Categories